Shima Seiki > دستگاه بافندگی سری SSG

سری SSG

  ماشين هاي تخت باف سري SSG تلفيقي از کيفيت، بهره وري و راحتي کاربرد هستند که انتظارات بالاي صنعت جهاني مد را برآورده مي کنند. 
   

              

 
اين ماشين ها داراي سيستم کنترل حلقه ديجيتال DSCS
مي باشند که يکي از مهم ترين پيشرفت ها در دنياي مدرن و امروز بافندگي تخت باف به شمار مي آيد. اين سيستم مصرف نخ را به طور مداوم کنترل کرده و تغذيه نخ و کشش را براي رسيدن به ثبات در پارچه با تلرانس قابل توجه 1% ± تنظيم مي کند، که اين امر در توليد پوشاک حلقوي خصوصا انواع shaping
آن ضروري مي باشد. 
SSG   داراي روکشي سريع و کوچک است که به دليل جرم کم آن و در نتيجه اينرسي کمتر، بازگشت روکش سريعتر انجام مي شود، هم چنين روکش براي بازگشت در انتهاي ماشين به فضاي کمتري نياز دارد و مي تواند فضاي بيشتري را با سرعت بالا کار کند و اين امر منجر به افزايش بهره وري مي شود. 
  ماشين هاي SSG122SV داراي قابليت WideGauge  هستند که امکان بافت چندين گيج را روي يک ماشين فراهم مي سازند. بدين ترتيب بدون سرمايه گذاري براي خريد چند ماشين براي چند گيج و بدون صرف زمان براي آماده سازي و تعويض گيج ها، به سهولت مي توان تغييرات موردنظر را روي ماشين اعمال کرده و دامنه وسيعي از توليدات را با يک ماشين بدست آورد. 
  از ديگر امکانات ماشين هاي سري
SSG ، برخورداري از سيستم قيچي و نگهدارنده نخ، شانه، ورودي USB جهت حافظه هاي Flash
، دو سري غلتک کشش پارچه با قابليت تنظيم ديجيتالي، سرپره هاي متحرک، سيستم فشاردهنده حلقه و يک منبع تغذيه پشتيباني بعد از قطعي برق مي باشد. 
  ماشين هاي SSG به صورت تک فاز کار مي کنند.